Regulamin sklepu internetowego bebobi.pl

Aktualizacja 07.02.2024 

§ 1 Postanowienia ogólne oraz informacje o Sprzedawcy

 

Niniejszy Regulamin określa:

1.     ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym zlokalizowanym na platformie internetowej www.bebobi.pl  prowadzonym przez Agnieszkę Przybyszewską prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą BeBobi Agnieszka Przybyszewska z siedzibą w Poznaniu, 60-195 Poznań z adresem: ul. Janiny Porazińskiej 19 , o numerze NIP 529 169 84 32, REGON 368511221.

2.     zasady rejestracji w Sklepie;

3.     warunki składania zamówień na Towary oferowane w Sklepie przez zarejestrowanych lub niezarejestrowanych Klientów;

4.     zasady dostarczania Klientowi zamówionego Towaru oraz uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towaru;

5.     uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy;

6.     zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

I.                      DEFINICJE

1.     Klient - osoba fizyczna, która posiada pełnią zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu (w tym jako Klient niezalogowany bądź zalogowany), w szczególności dokonująca zakupu Towaru;

2.     Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

3.     Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu, w tym w szczególności dokonujący zakupu Towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. W zakresie wskazanym przepisami ustawy o prawach konsumenta, zapisy Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

4.     Konto Klienta – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu;

5.     Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta Towarów do zakupu, a także wprowadzanie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba Towarów, adres i sposób dostawy, dane do faktury, forma płatności;

6.     Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą;

7.     Prawo autorskie -ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

8.     Regulamin – niniejszy dokument;

9.     RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”  lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

10.  Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem www.bebobi.pl

11.  Sprzedawca – Agnieszka Przybyszewska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą BeBobi Agnieszka Przybyszewska z siedzibą w Poznaniu, 60-195 Poznań z adresem: ul. Janiny Porazińskiej 19 , o numerze NIP 529 169 84 32, REGON 368511221, prowadząca niniejszy Sklep;

12.  Towar – każdy produkt prezentowany w Sklepie;

13.  Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towaru /- ów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

14.  Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

15.  Ustawa o ochronie danych osobowych- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)o ochronie danych osobowych;

16.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 z późn. zm.);

17.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

18.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, sposób dostawy, sposób płatności, miejsce wydania Towaru, dane do doręczenia Towaru.

19.  Eparagon - jest to dokument fiskalny w postaci elektronicznej, którego zakres reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz Rozporządzenia MPiT w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać́ kasy rejestrujące.

II.                    INFORMACJE O SPRZEDAWCY

 1.     Kontakt ze Sprzedawcą

Dane teleadresowe Sprzedawcy, umożliwiające Klientowi kontakt ze Sprzedawcą:

1.1.         adres pocztowy: ul. Senatorska 37, 60-326 Poznań

1.2.         numer telefonu: (+48) 574-611-811;

1.3.         adres poczty elektronicznej: hello@bebobi.pl

 

2.       Zasady korzystania ze Sklepu

 

2.1.         Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w tym rejestracji w Sklepie a także składania Zamówienia na Towary, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.2.         Klient zobowiązany jest w szczególności do:

2.2.1.     korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie oraz w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów i Sprzedawcy;

2.2.2.     korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego;

2.2.3.     korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

2.2.4.     niepodejmowania jakichkolwiek aktywności mogących negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Sklepu, takich jak m.in.: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

2.2.5.     niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych, tj. treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

2.3.         Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep przyjmuje Zamówienia całą dobę we wszystkie dni w roku.

2.4.         Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

2.5.         Składanie Zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po dokonaniu rejestracji  i po zalogowaniu lub bez dokonywania rejestracji („kupuj jako gość”) - po podaniu niezbędnych i prawidłowych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

2.6.         Realizacja Zamówienia złożonego w niedzielę i / lub święto rozpocznie się  w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia Zamówienia. Sklep jest zobowiązany wydać Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia Umowy sprzedaży.

2.7.         Sprzedawca zapewnia, aby publikowane na stronie Sklepu opinie pochodziły wyłącznie od Klientów, którzy używali danego Towaru lub go nabyli, w ten sposób, że:

a)     Sprzedawca umożliwia opiniowanie Towaru tylko zarejestrowanym Klientom, z których konta dokonano zakupu danego Towaru ;

b)    Sprzedawca publikuje wyłącznie opinie, o które proaktywnie poprosił swoich Klientów.

§ 2 Konto Klienta

1.              Usługa prowadzenia Konta Klienta w Sklepie dostępna jest po dokonaniu rejestracji.

2.              Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu pod adresem: https://bebobi.pl/logowanie?back=my-account .Po dokonaniu rejestracji Klienta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie.

3.              Po dokonaniu rejestracji, każdorazowe logowanie do Konta Klienta następuje przy pomocy danych zawartych  w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.

4.              Rejestracja w Sklepie umożliwia Klientowi:

a)         wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych Klienta, w tym adresów do dostawy Towarów,

b)         składanie Zamówień w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych,

c)          śledzenie statusu złożonego Zamówienia ,

d)         przeglądanie historii Zamówień.

5.              Klient obowiązany jest zachować w tajemnicy dane służące do rejestracji do Konta Klienta oraz nie udostępniać tych danych osobom trzecim.

6.              Rejestracja w Sklepie oraz usługa prowadzenia Konta Klienta a także usunięcie Konta Klienta są nieodpłatne.

7.              Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie następuje w momencie usunięcia Konta przez Klienta w drodze skierowania żądania usunięcia Konta na podany wyżej kontaktowy adres e-mailowy Sprzedawcy bądź też skorzystania z przycisku: „Usuń Konto” dostępnego w Koncie Klienta.

8.              W przypadku co najmniej dwukrotnego naruszenie przez Klienta przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym zapisów Regulaminu, Sprzedawca będzie uprawniony do zablokowania Konta Klienta, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń. W takim przypadku umowa prowadzenia Konta Klienta ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym.

§ 3 Składanie i realizacja Zamówień

1.     Informacje o Towarach

 

1.1.         Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Towary oferowane w Sklepie są chronione prawami autorskimi na rzecz ich twórców.

1.2.         Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dotyczące opisu Towaru oraz jego ceny, nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.3.         Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu Internetowego Towarów:

a)        zawierają podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych (PLN),

b)         zawierają koszty dostawy na terenie Polski; koszty dostawy poza terytorium Polski zależą od sposobu dostawy, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Towaru /-ów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

1.4.         Cena podana przy Towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

1.5.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienie złożone przed datą, w której dokonano zmiany ceny Towaru.

1.6.         W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru lub obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

1.7.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych a także zamian w ich treści na zasadach określonych odrębnie dla wszystkich tych akcji łącznie bądź z osobna dla każdej z nich. Rabaty i promocje oferowane w Sklepie nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi.

2.   Składanie Zamówień

 

2.1.         Klient może składać Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2.2.         Składanie Zamówień na Towary dostępne w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu do Konta Klienta lub bez dokonywania rejestracji - po podaniu niezbędnych danych osobowych (imię i nazwisko) i adresowych (dane do wysyłki Towaru) oraz adresu e-mail i kontaktowego numeru telefonu umożliwiających realizację Zamówienia.

2.3.         W celu złożenia Zamówienia po dokonaniu rejestracji  należy:

2.3.1.     zalogować się do Sklepu;

2.3.2.     wybrać Towar / - y będący przedmiotem Zamówienia a następnie kliknąć przycisk „Dodaj Do Koszyka”;

2.3.3.     wpisać dane zamawiającego (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy) oraz dane do doręczenia Towaru („dane wysyłki”);

2.3.4.     wpisać dane do faktury, jeżeli są inne niż dane i / lub dane do doręczenia Towaru („dane wysyłki”);

2.3.5.     wybrać metodę dostawy  Towaru;

2.3.6.      o ile Klient życzy sobie otrzymać fakturę– zaznaczyć tę opcję poprzez kliknięcie w CHECK-BOX „Proszę o wystawienie faktury”

2.3.7.     Jeśli nie jest zaznaczony check-box z fakturą, do zamówienia wystawiany jest eparagon. Eparagon wydawany jest Klientowi za pośrednictwem systemu i repozytorium elektronicznych paragonów fiskalnych eparagony.pl (Spark). 4. Wydanie eparagonu następuje poprzez i w momencie skutecznego zapisu dokumentu w repozytorium dokumentów systemu eparagony.pl, do którego czytelnego widoku Klient uzyskuje dostęp za pośrednictwem unikatowego hiperłącza przekazanego na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta. W przypadku problemów z dostępem do czytelnego widoku dokumentu Klient powinien sprawdzić folder SPAM oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.

2.3.8.     wybrać formę płatności;

2.3.9.     kliknąć przycisk „Zamów z obowiązkiem zapłaty”

2.4.         Możliwe są następujące formy płatności za Towar, a wybór formy płatności należy do Klienta:

a)    przelewem bankowym (przedpłata);

b)    za pośrednictwem systemu PayU, PayPal, Paynow, blik, płatność elektroniczna SumUp, Przelewy24, PayPO, ApplePay, GooglePay.

2.5.         O ile zarejestrowany Klient dokonuje w Sklepie kolejnego Zamówienia, może skorzystać z uprzednio zapisanych danych osobowych, danych do doręczenia Towaru oraz danych do faktury. Klient ma obowiązek każdorazowej weryfikacji tych danych oraz ich bieżącej aktualizacji.

2.6.         W przypadku podania podczas rejestracji lub w formularzu zakupu nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z Klientem za pomocą podanych danych kontaktowych w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, anulujemy zamówienie w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie na wskazany adres poczty elektronicznej.

2.7.         W celu złożenia Zamówienia bez dokonywania rejestracji należy postępować jak w pkt. 3 w zakresie wskazanym w pkt. 2.3.2 – 2.3.8.

2.8.         Złożenie Zamówienia oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany adres poczty elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu max. 48 godzin prześle potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji stanowi o przyjęciu oferty Klienta a z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

2.9.         Do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Klient może wprowadzić korektę do swojego Zamówienia lub anulować Zamówienie.

2.10.      Złożenie Zamówienia oznacza akceptację przez Klienta zasad niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 

3.   Realizacja Zamówień i dostawa Towaru

3.1.     Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu (w przypadku wyboru odpowiednio systemu Paynow, PayU, PayPal, blik,przelewu bankowego lub SumUp, Przelewy24, PayPO, ApplePay, GooglePay), Sklep przystępuje do realizacji Zamówienia i wysyłki Towaru.

3.2.     W toku transakcji sprzedaży komunikacja między Sklepem a Klientem odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sklep informuje elektronicznie o wszystkich istotnych etapach transakcji, które wystąpiły po stronie Sklepu (przyjęciu Zamówienia do realizacji / zaksięgowaniu wpłaty / wysyłce Towaru / przekazanie faktury bądź eparagonu).

3.3.     W przypadku braku wpływu należności na konto Sklepu (dotyczy przelewu bankowego lub płatności elektronicznych), Zamówienie zostanie anulowane po 5 roboczych dniach od dnia złożenia Zamówienia, a Klient zostanie o tym poinformowany na wskazany adres poczty elektronicznej.

3.4.     Towar zamówiony w Sklepie Sprzedawca dostarcza za pośrednictwem  firm kurierskich. Koszt wysyłki uzależniony jest od całkowitej wagi zamówionego Towaru i jest podawany podczas składania Zamówienia.

3.5.     Paragon z kasy fiskalnej jest wysyłany na wskazany adres mailowy w formie eparagonu za pośrednictwem platformy e-paragony.pl, chyba, że zgodnie z wcześniejszym wyborem Klienta, wystawiana jest faktura VAT. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury elektronicznej bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.

3.6.     Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę, otrzymany Towar. Klient ma obowiązek oceny stanu Towaru i jego zgodności z Zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia. Protokół reklamacyjny stanowi podstawę dla reklamacji Towaru.

3.7.     W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru w czasie późniejszym, należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w par. 3 poniżej.

3.8.     Klient jest proszony o dokonanie oceny transakcji po dostarczeniu Towaru.

 

4.   Zwrot Towaru

4.1.         Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Towaru bez podania przyczyny.

4.2.         W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Konsument zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sformułowane samodzielnie lub na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

4.3.         Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane pocztą na adres Sprzedawcy bądź drogą elektroniczną adres: zwrot@bebobi.pl . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie 4.1. nie wywołuje skutków prawnych.

4.4.          Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1 do  Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik nr 2 do  Regulaminu) stanowią integralną część Regulaminu i wraz z nim są dostępne na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin”. 

4.5.         Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie wiadomości e-mail na adres mailowy Konsumenta.

4.6.         Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwracany Towar musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Zwracany przez Towar powinien zostać opakowany w miarę możliwości w oryginalne opakowanie, a co najmniej w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

4.7.         Jeżeli dostarczony Towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość stwierdzonej szkody.

4.8.         Bezpośredni koszt zwrotu towaru ponosi Konsument. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4.9.         Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4.10.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

4.11.      W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, zostaną przekazane na rachunek bankowy Konsumenta niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwracanego Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.12.       Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w pkt. 4.11 zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca w porozumieniu z Konsumentem może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów.

4.13.      Zawierając Umowę sprzedaży Konsument potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty wydania mu Towaru.

§ 4 Reklamacje

 

1.     W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności zakupionego Towaru z Umową, Klient , ma prawo do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę Towaru na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów.

2.     Sklep odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej ujawnienia przed upływem dwóch lat od momentu dostarczenia tego Towaru Klientowi.

3.     W przypadku stwierdzenia wady zakupionego Towaru, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sklepowi na adres e-mail hello@bebobi.pl . W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres korepondencyjny, adres e-mail, kontaktowy nr telefonu), dokładnie opisać Towar oraz jego wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie.

4.     Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego Towaru do Sklepu. Jeżeli jest to możliwe, do zwracanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu.

5.     W przypadku braków w treści złożonej reklamacji Sklep wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania reklamacji od Klienta.

6.     Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.

7.     Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W razie uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu) lub wymagałoby nadmiernych kosztów, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru w całości lub w części (w związku z obniżeniem ceny Towaru) bądź zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Towar /-y do wyboru.

8.     Koszty przesyłki reklamowanego Towaru ponosi Klient. Koszty przesyłki reklamowanego Towaru Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.

9.     Możliwe jest wysłanie reklamowanego Towaru poprzez stronę InPost Sp. z o.o. „szybkie zwroty”. Na tronie www.szybkiezwroty.pl  należy wybrać z listy sklep BeBobi, następnie wypełnić formularz i po zatwierdzeniu zwrotu przez Sklep, otrzymany kod zwrotu umieścić na zapakowanej paczce. Następnie samodzielnie umieścić paczkę w wybranym paczkomacie. Nadanie paczki jest bezpłatne dla Klienta- koszty te w całości pokrywa Sklep.

10.  Gdy realizacja żądań reklamacyjnych Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, wszystkie koszty dostawy pokrywa Sklep.

11.  Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy za brak zgodności Towaru z Umową oraz szczegółowe uprawnienia przysługujące z tego tytułu Konsumentowi, w zakresie nieokreślonym w tutejszym paragrafie, określa ustawa o prawach konsumenta.

 

§ 5 Ochrona danych osobowych

1.     Dane osobowe Klientów Sklepu przetwarzane są na zasadach wskazanych w Polityce Prytwatności Sklepu i podlegają ochronie stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klienta uzyskujemy w wyniku rejestracji na platformie internetowej www.bebobi.pl lub w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie (zakupy bez logowania).

2.     Administratorem danych osobowych Klientów jest Agnieszka Przybyszewska.

3.     Klient ma prawo do dostępu do danych osobowych  przetwarzanych przez Sklep oraz do ichuzupełnienia lub sprostowania.  Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności Sklepu.

 

§ 6 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń

1.     Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.                   poprzez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b.                   poprzez zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c.                    poprzez uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, w tym korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów;

d.                   poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2.     Ewentualne spory powstałe między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą (tj. Klientem niebędącym Konsumentem) rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 7 Postanowienia końcowe

1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

a.     Zmiany cen, ze skutkiem od chwili dokonania zmiany,

b.     Zmiany oferty Sklepu;

c.     Możliwości realizacji Zamówienia partiami, w przypadku zamówienia więcej niż jednej sztuki Towaru. Opłata za przesyłkę zostanie pobrana od Klienta tylko raz. W takim przypadku bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 4.1 Regulaminu, rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części.

2.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.     Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

4.     Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa czy zmian technologicznych. Każdorazowa zmiana Regulaminu publikowana będzie na stronie sklepu www.bebobi.pl i obowiązuje dla Zamówień składanych po dacie wejścia jej wejścia w życie.

5.     Regulamin w niniejszej formie obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2023 r.

 

Załączniki:

 

1)    Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1 do  Regulaminu)

2)    Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik nr 2 do  Regulaminu)